بزرگداشت خیام

به بهانه 28 اردیبهشت ماه سالروز بزرگداشت خیام نیشابوری

تقدیم میگردد