درمحضر اساتید خوشنویسی

در محضر استاد امیرخانی

 

در محضر استاد خروش

 

در محضر استاد اخوین

استاد اخوین چهره ماندگار خوشنویسی

 

در محضر استاد خروش

 

 

در محضر چهره ماندگار استاد عبد الصمد صمدی

 

 

در محضر استاد اخوین

 

 

 

 

 

 

استاد حسین غلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلمذ در محضر استاد امیرخانی

 

 

 

 

همراه با استاد ستار پور – نمایشگاه اساتید خوشنویسی – تهران

 

 

استاد بهدانی 

 

 

اساتید خوشنویسی ایران – بزرگداشت عطار نیشابوری -1396

 

استاد سبزه کار

 

اساتید خوشنویسی ایران – بزرگداشت عطار نیشابوری – 1396

 

استاد ستارپور – استاد صفری – چهره ماندگار استاد صمدی و استاد جواهر پور 

 

همراه با دو چهره ماندگار خوشنویسی (استاد خروش و استاد صمدی )

 

استاد قائم مقامی 

 

استاد شمس انصاری – استاد آهنگران – استاد قائمی

 

استاد دکتر راه پیما – رشت

 

 

استاد صالحی – استاد قائم مقامی

 

استاد معینی – سرپرست گویندگان رادیو در نمایشگاه خوشنویسی

 

استاد جواهرپور