هنرجویان فوق ممتاز

اسامی هنرجویان دوره فوق ممتاز استاد حسن نقیبی


1- محمد حسن ولایتی

2- قاسم لزومی

3- عادله سلیمانی

4- سیما جوینی پور

5- شهره دوستی

6- سها سعیدی

7- بهناز یحیی آبادی

8- سمانه صادقی

9- شیوا حسن زاده

10- احسان شوروزی

11- سارا قاسمیان

12- علی حصاری

13- فاطمه عشقی

14- معصومه اسعدی

15- معصومه بکائیان

16- محبوبه برزنونی

17- معصومه قلعه نوی

18- مریم سادات حسینی فرد

19- نجمه حسینی فرد

20- تکتم بادیانی

21- اکرم سلیمانی

22- رضا مرکی

23- مهری فیضی