مباحث صوت و لحن

آشنایی با اصطلاحات موسیقی

تتراکورد : به توالی چهار نت در یک گام موسیقی گویند.

تحریر : صوتی آهنگین و خالی از حروف است که از حنجره انسان صادر شده و در حین اجراء آن،هوا هنگام عبور ،بوسیله ماهیچه های سوتی قطع و وصل می شود.نوسانات صوتی منظم و سازواره که از حنجره انسان صادر می شود.

تنور : به صدای زیر مردان گویند.

تون ساده : صدایی که تنها یک فرکانس داشته باشد.

تون مرکب : صدایی که دارای چند فرکانس مختلف است.

تونیک : به نت آغازین یک گام موسیقی اطلاق می شود.

جنس : تتراکورد در موسیقی عرب،جنس خوانده می شود.

جواب : به نت هشتم در یک اکتاو که تکرار همان نت اول است در موسیقی عرب،جواب اطلاق می شود و مفهومی کاملا صوتی دارد.

جهارکاه : به درجه چهارم یا نت فا در دیوان اساسی گویند.نام یکی از مقامات اصلی عربی است.

حسینی : یا ششکاه به درجه ششم یا نت لا در دیوان اساسی گویند.نام یکی از فرعیات مقام بیاتی است.

دوکاه : به درجه دوم یا نت رِ در دیوان اساسی گویند.

دومینانت : به نت پنجم در یک گام موسیقی اطلاق می شود.

دیوان اساسی : اکتاو اصلی که مصدر مقامات اصلی موسیقی عرب است خوانده می شود.

رنین صوت : طنین صوت در موسیقی عرب رنین خوانده می شود.

سبک : شیوه یا استیل هنری یا ادبی سبک گفته میشود.

سپرانو : به صدای توسط زنان و کودکان گویند.

سلفژ : روشی برای تربیت گوش و شنوایی است./ نت خوانی و نت نویسی است.

سُلّم : به نودار موسیقایی یک مقام در موسیقی عرب گویند.

سیکاه : به درجه سوم یا نت می در دیوان اساسی گویند./ نام یکی از مقامات اصلی عرب است.

شدت صوت : رجوع کنید به بلندی

ششکاه : رجوع کنید به حسینی

صدا : یا صوت به فرکانسهایی که در اثر ارتعاش یک جسم ایجاد شده در محیط مناسب انتشار جریان یافته و برای گوش آدمی قابل دریافت است گفته می شود.

طریق : به خلق و ابداع یک آهنگ یا ردیف لحنی ،مبتنی بر مقامات عربی توسط قاریان صاحب سبک اطلاق می شود.

عقد : در موسیقی عرب گاه به معنای جنس یا تتراکورد و گاه به معنای پنتاکورد بکار می رود.

غَمّاز المقام : در موسیقی عرب به نت پنچم غماز می گویند.

فاصله : به میزان ارتفاع دو صوت یا دو درجه صوتی گفته می شود.

فرکانس : رجوع کنید به بسامد.

فون : واحد سنجش بلندی صوت است.

قرار : دارای مفهومی صوتی است و هم به معنای درجه اول اکتاو و هم به معنای بم صوت در موسیقی عرب بکار می رود.

قوت صوت : رجوع کنید به بلندی.

کردان : یا ماهور به درجه یا نت دو در دیوان اساسی گویند.

گام : عبارت از توالی تثبیت شده اصوات پی در پی با فواصل معین در یک اکتاو است که دارای مفهوم موسیقی است.در موسیقی عرب به آن مقاما یا نغمه گویند.

متزوسپرانو : به صدای زیر زنان و کودکان گویند.

مدت صوت : به مدت استقرار و مکث روی یک نت یا درجه صوتی مدت یا دیرند گویند.در موسیقی عرب به مدت صوت طنین گویند.

مرتبه : نام دیگر دیوان است.

موسیقی آوازی : نوعی موسیقی است که منشأ ان حنجره انسان است و معمولا در مقابل موسیقی ساز بکار می رود.

موسقی فولکور : به موسیقی محلی یا منطقه ای یا قومی گویند.

نبرات : یا عربات در موسیقی عرب به معنای تحریر بکار می رود.

نت : الفبای موسیقی یا علائمی برای نوشتن و خواندن یک متن موسیقی است.

نوا : به درجه پنجم یا نت سل در دیوان اساسی گفته می شود.

نوح : یکی از قالبهای رایج موسیقی در دوران اعراب جاهلی بوده است.

ولوم : مراجعه کنید به بلندی.

ویبراسون : به معنای لرزش های ساز واره در موسیقی و تقریباً به مفهوم تحریر نزدیک است.

هرتز : واحد فرکانس یا بسامد است.

هفتکاه : رجوع کنید به اوج.

یکاه : به درجه سل قبل از دیوان اساسی گفته می شود.

موسیقی ارتجالی : از اصطلاحات موسیقی عربی و به معنای بداهه خوانی یا بداهه نوازی است.در این موسیقی خواننده یا نوازنده فارغ از ایقاع یا ریتم نغماتی را بصورت آزاد در فضای موسیقی مقامی اجرا می کند.

مسافت صوتی : به فاصله بین درجات یا نتها در موسیقی عرب مسافت صوتیه گویند.

مکتب : رجوع کنید به سبک.

– ارتفاع :ارتفاع یک صوت با بسامد یا فرکانس آن مشخص گردیده و بطور کلی محدوده ای است که پایین ترین و بالاترین درجه صوت در آن مشخص می گردد.

– اکتاو : گستره صوتی شامل هشت نت که در آن نت هشتم همان تکرار نت اول است.

– آکسان : به معنی لهجه یا تکیه و فشار صوتی روی کلمات یا هجاهاست.

– آلتو : به صدای بم زنان و کودکان گفته می شود.

– انتقال : تغییر و تعویض یک مقام و مشتقات آن به مقام دیگر از موضعی است که احساس ناهمگونی در شنونده ایجاد نشود.تعویض مایه یک قطعه موسیقی به مرتبه بالاتر یا پایین تر.

– انعطاف پذیری صوت : میزان توانایی آمادگی حنجره شخص در انتقال از نتی به نت دیگر یا پرده ای به پرده ی دیگر مبتنی بر منطق موسیقی است.

– اوج : یا هفتگاه به درجه هفتم یا نت سی SI در دیوان اساسی گویند.

– باریتون : به صدای توسط مردان گفته می شود.

– باس : به صدای بم مردان گویند.

– بسامد : میزان ارتعاشات یک صدا در مقیاس یک ثانیه است و به آن تواتر یا فرکانس هم گویند.

– بُعد : به پرده در موسیقی عرب بعد گویند.

– بلندی صدا : همان شدت یا قوت صوت و عبارت از توان صوتی یا میزان انرژی آزاد شده صوتی است که از منبع تولید کننده آن در واحد سطح انتشار می یابد.به آن ولوم نیز گویند.

– پرده : به مقدار فاصله بین دو نت گفته می شود.

– پنتاکورد : به توالی پنج نت در یک گام موسیقی گویند.